Гар утасны гэр, чимэглэл : Стора
Stora

Та захиалгаа тусдаа үүсгэсэн бол тээврийн зардал тусдаа тооцогдоно.